Garanti tannbehandling i utlandet, formidlet av Dessal Ltd/dentalnorge.no

 

Følgende vilkår gjelder mellom partene NorDent D.O.O., Dessal Ltd, og pasient. Følgende avtale regulerer tannbehandling gjennomført av NorDent D.O.O., og avtalen beskriver nærmere hvilke vilkår som gjelder, og ansvarsrett mellom partene. Den beskriver i detalj hvilke rettigheter du har som pasient, og hvilket ansvar Dessal Ltd og NorDent har i følge dette. Det er viktig at pasientene setter seg inn i avtalen, siden det også beskriver hvilke ansvar pasienten har før-, under- og etter endt behandling.

 • Protese 1 år
 • Fyllinger 1 år (med mindre annet  er opplyst)
 • Protetikk 3-5 år  (kroner/bro/inlay)
 • Implantat 10 år/Livstidsgaranti (produsentgaranti)

 

1.       Ansvarsrett

NorDent D.O.O. har egne pasientforsikringer, og har også det faglige ansvaret for utført tannbehandling. Det er behandlende tannlege og tilknyttet tanntekniker som stiller garantier for sitt arbeid. Ved behandling hvor ekstern produsent benyttes, gjelder vanlig produsent garanti – eksempelvis 10 års/livstids garanti ved Nobel Biocare implantater.

Dessal Ltd er ansvarlig for at tannlegene og NorDent D.O.O. overholder sine forspliktelser i hht denne avtalen.

 

1.1    Behandling og garanti

Tannbehandling er i mange tilfeller en prosess, hvor det er behov for ulike behandlingstyper – og enkelte behandlingstyper krever spesialkompetanse. Endelig behandlingsforslag blir utarbeidet i samarbeid mellom pasient og tannlege, hvor tannlegen gir sine faglige vurderinger, mens pasient er beslutningstaker. Tannlegen sin primæroppgave er å bevare tennene, og å gjøre så lite inngrep i munnen som nødvendig, men behandlingen må likevel samsvare med pasientens ønsker.

 

Med disse forutsetningene er det viktig å merke seg at odontologi er en gren innen medisin, og at det er flere aspekter ved den menneskelige kroppen som ikke tannlegen (ei heller pasient) rår over. Medisinbruk, egen allmennhelse, immunforsvar, spesielle sykdommer, alder o.l. er aspekter som kan virke inn på en behandling. Det er viktig for pasienten å være klar over dette.

Tannlegene vil alltid opplyse om eventuelle risikoer, og muligheter for uforutsette ting under behandlingen.

 

I mange tilfeller er det flere mulige behandlingsalternativ, og hvor tannlegens faglige kompetanse og erfaring gjør seg gjeldende. I slike situasjoner får pasienten opplysninger om hvilke valgmuligheter man har, og hvordan de ulike løsningene kan påvirke det endelige resultatet. Dessal Ltd har valgt ut tannlegene etter høye faglige kriterier, og kan forsikre om at de besitter meget høy kompetanse. Vi anser dette til å være den beste garantien våre kunder kan få.

 

1.2    Lengde på garanti

NorDent D.O.O. har følgende garanti på behandlingen:

 

 • Protese 1 år
 • Fyllinger 1 år (med mindre annet er opplyst)
 • Protetikk 3-5 år  (kroner/bro/inlay)
 • Implantat 10 år/Livstidsgaranti (produsentgaranti)

Disse garantiene gjelder feil som kan tilskrives tannlege og-/eller tanntekniker. Dette gjelder eksempelvis feil bitt, skade på produkt (krone/protese/bro), fraktur eller andre svakheter. Ved operasjonelle inngrep gjelder eget punkt/skriv.

 

1.3    Forutsetninger

Garanti forutsetter behandling utført av tannleger hos NorDent D.O.O. Det er forutsatt at gitt behandlingsplan er fulgt, og at pasient har fulgt tannlegens råd under- og etter behandling.

Det er krav til tilfredsstillende munnhygiene, og at tannlegens anbefalinger er fulgt vedrørende dette. Pasienten må følge tannlegens instruksjoner med tanke på etterkontroller, og disse må være oppfylt for at garantiforskriftene skal kunne gjøres gjeldende. Det er en forutsetning at Dessal Ltd gis skriftlig beskjed dersom noe skulle oppstå, og dette må gjøres straks. Det er viktig å holde oss oppdatert til enhver tid, og vi oppfordrer alle til å heller sende en mail for mye – enn en mail for lite. Det er derfor vi er tilgjengelige – for at du skal føle deg trygg også etter endt behandling.

 

1.4    Begrensninger

Dessal Ltd er ansvarlig for at NorDent D.O.O oppfyller sine forpliktelser ovenfor kundene ved garantisaker. Denne garantien gjelder ved feil fra lege, tanntekniker eller kirurg. Garantien dekker ikke følgende:

 • Skade påført ved uhell, eller neglisjering fra pas side
 • Skader som oppstår som følge av dårlig munnhygiene, eller røyking
 • Skader som oppstår som følge av tannkjøttsykdom, eller når tannlegens råd ikke er fulgt
 • Skader som oppstår av at avtalt behandlingsplan ikke følges
 • Skader som følge av stort vekttap eller vektøkning i løpet av kort periode
 • Dersom pas oppgir feil eller ufullstendig informasjon om egen helse, medisinbruk etc
 • Rotbehandling som viser seg nødvendig etter oppbygging med tannkrone.
 • På generellt grunnlag, gis det ikke garanti på selve porselenet, med mindre det er svakheter i produktet.
 • Behandling hvor dette er eksplisitt opplyst.

1.5    Tannprotetikk

Alle saker er individuelle, og vurderes deretter. Mindre skader/justeringer kan i enkelte tilfeller rettes opp hos lokal tannlege, mens det ved større korreksjoner/etterbehandling må NorDent selv foreta nødvendig etterbehandling. Ved mindre skader gjelder egne satser, hvor det dekkes følgende:

400 NOK ved skade på fylling, 250 NOK ved resementering av krone, skade på porselen omfattes ikke av garantien, med mindre bittfeil.

 

1.6    Operasjonelle inngrep

Som ved alle operasjonelle inngrep er det en hvis risiko forbundet med dette. Inngrep som utføres i lokalbedøvelse karakteriseres som mindre kirurgiske inngrep, og omfatter implantatbehandling, sinuslift, epicectomy, erstatning av tapt bensubstans, og kirurgisk ekstraksjon.

Ved kirurgiske inngrep gjelder et eget, og mer omfattende skriv.

 

Dersom man opplever komplikasjoner etter inngrep (eller har spørsmål), så er det meget viktig å ta kontakt med oss straks!

 

Ved tap/utstøting av implantat har vi markedets beste garantiordning, hvor vi dekker ny implantat samt de operasjonelle kostandene. Mer detaljert informasjon fås i eget skriv.

 

1.7    Refusjon for overnatting og reise

Det er NorDent som har det faglige ansvaret for behandlingen, mens Dessal Ltd er ansvarlig for at garantivilkårene blir tilfredsstillende fulgt opp av klinikken. Det er Dessal Ltd som er ansvarlig for refusjon av kostnader for reise og opphold, samt ny behandling i hht denne avtalen. Pasient må selv dekke reise til klinikken, og dette blir senere refundert av Dessal Ltd – ved behandling som omfattes av garantivilkårene. Refusjon skjer etter regning første arbeidsdag.

 

Det gis ikke refusjon for reisekostnader eller overnatting i Norge. Reisekostnader til Budapest/Beograd tur/retur dekkes med inntil 2000 NOK. Kostnader til overnatting dekkes ihht gjeldende prisliste ved hotellet;

Enkeltrom 42 €

Dobbeltrom 54 €, og inkluderer frokost.

Overnattingskostnader dekkes for den som behandlingen gjelder.

 

Det er Dessal Ltd som er ansvarlig for bestemmelsen av lengden på oppholdet i samråd med klinikk.